Проект „wa-mbrella“:


ТД 1 02-527/5

Проект,,wa-mbrella,,

Согласно Одлуката од УО на ЈП,,Комуналец,, Неготино бр. 02-527/5 од 12.12.2018 ЈП,,Комуналец,, Неготино спроведува постапка за јавна набавка од УСЛУГИ за организирање на настан за Светскиот ден на водите на 22 Март 2019 за проектниот партнер 4 – ЈП,,Комуналец,,Неготино за проектот ,,wa-mbrella” ,,Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина” или“ Protection of the water resources by reducing the human environmental footprint” со Aкроним ,,wa-mbrella” согласно Договорот број wa-mbrella - CN1 - SO2.3 - SC031 од 02.04.2018 а во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА) Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА) Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia”,. ЈП,,Комуналец,, Неготино како ПП4 објавува ПОКАНА И ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА по ПРАГ 2018 а во врска со постапката ТД 1 02-527/5 која е во прилог на овој имеил .Истата е достапна во проектната канцеларија на ЈП ,,Комуналец,, Неготино од 7:00-15:00 часот, почнувајќи од 26.12.2018 година.Доколку сте заинтересирани истaта може да Ви биде пратена електронски или по пошта поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 24.01.2019 четврток до 14.00 часот согласно инструкциите во тендерската документација.

ЈП ,,Комуналец,, Неготино како Партнер 4 , а во координација со Општина Неготино како Партнер 2 за проектот , тендерскaта документација ја доставува за објавување на http://www.negotino.gov.mk/ и на страната на Програмата: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

Тендерска документација (превземи)


Корисни линкови:

                                                            


                                 AДКОМ

            Здружение на комунални претпријатија            Општина Неготино          Влада на Република Македонија


Сите права задржани. ЈП „Комуналец“ - Неготино. Дизајн: Мегасофт Плус - Битола © 2014