Во ЈП Комуналец се вработени 101 лице. Структурата на вработените е следна: 9 со висока, 1 со виша стручна, 69 со средно, 23 со нижа стручна опрема (основно образование).Дејности кои ги реализира “ЈП Комуналец” - Неготино се:

  • одржување на зелените површини
  • одржување на хигиена на јавни и прометни површини
  • одржување на пазарите
  • погребални услуги
  • одржување на гробишта и градска капела
  • собирање и дистрибуција на квалитетна вода за пиење и вода за наводнување на дворни површини
  • одржување на систем за водоснабдување и одведување на урбани отпадни води
  • одржување на депонија
  • прибирање на смет
  • собирање транспорт и депонирање на комунален отпадРаботни единици:


Сите права задржани. ЈП „Комуналец“ - Неготино. Дизајн: Мегасофт Плус - Битола © 2014