Неготино 2022


Извештај по завршна сметка до 30.06.2022
Приходи и расходи 30 06. 2022.xls
Извештај по завршна сметка до 31.03.2022
Приходи и расходи 31.03.2022
Споредбени податоци на приходи и расходи за 03/2022 и 03/2022

Поништување на тендерска постапка


Бр.02-252/2

Документ за поништување (отвори)ОТВОРЕНА ЛОКАЛНА ТЕНДЕРСКА ПОСТАПКА

Реф.бр.CN1 - SO2.3 - SC031 TD No.3 02-252/3


Набавка на возило за одржување - channel jet


ЈКП,,Комуналец,,Неготино,, Вардарски Плански Регион


Прегледај документ


Коригендум Бр.3 со постапка ТД.2 02-252/2


Прегледај документ


Коригендум Бр.2 со постапка ТД.2 02-252/2


Прегледај документ


Коригендум бр.1 со постапка ТД.2 02-252/2


Прегледај документ
Поништување на тендерска постапка


БР. 02-527/7

Документ за поништување (отвори)


Светски ден на вода 2019Во рамки на проектот „Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина“ (“wa-mbrella), кој е финансиран во рамките на ЕУ (ИПА) Програмата за прекугранична соработка со Грција, ЈП Комуналец Неготино во соработка со Општина Неготино и организаторот на настанот О3 Инвест, годинава на 22.03.2019 го одбележаа Светскиот ден на Водата.

Во рамки на креативните активности беа изработени три графити од страна на познатиот артист Младен Трендевски. Графитите се изработени на ѕидовите на: ЈП Комуналец, Основното Училиште Гоце Делчев и Центарот за култура – Ацо Ѓорчев. Тие имаат за цел да го симболизираат светскиот ден на водата, како и моменталната состојба со недостиг на вода на светско ниво.

На градскиот плоштад во Неготино се организираше музички хепенинг со времетраење од 18:00 до 21:00 часот на кој настапуваа локалните бендови: Бонгас енд гитарс, Бадасал, Епидемија и Смајл, а настанот го затвори ДЈ Алекс. Помеѓу нивните настапи, модераторот ги презентираше главните цели на проетктот, како и причините за одбележување на овој ден на светско ниво.

За промоција на овој настан беа изработени два билборда кои беа поставени на влезот на Неготино и на бината. Настанот беше објавен во повеќе медиуми и беше сниман од локалната телевизија КТВ.

Отвори галерија...
---------------------------------------------------------------------------------------------

World Water Day 2019In the frames of the project “Protection of the water resources by reducing the human environment footprint“ (“wa-mbrella), funded by EU (IPA) Program for Cross – Border Cooperation with Greece, PU Komunalec Negotino, in cooperation with the Municipality of Negotino and the organizer of the event O3 Invest, this year on 22.03.2019 marked the World Water Day.

Within the creative activities, the famous artist Mladen Trendevski created three graffiti on the walls of: PU Komunalec, the primary school Goce Delchev and the Center for Culture 0 Acgo Gjorchev. Their aim was to symbolize the world water day, as well as the current state of water shortage on a global scale.

А musical happening was organized at the Negotino city square that from 18:00 pm until 21:00 pm. The local groups: Bongas and guitars, Badassal, Epidemija, Smile and Dj Alex performed. Between their performances, the moderator presented the main objectives of the project and the reasons for marking this day on a world level

For the purpose of this event, two billboards were made that were placed at the entrance of Negotino and at the stage. The event was announced in several media and was filmed by local TV station KTV.

Open gallery...


СВЕТСКИ ДЕН НА ВОДАТА
Проект ,,Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина (”wa-mbrella)Во рамките на проектот „Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина“ (”wa-mbrella), кој е финансиран во рамките на ЕУ (ИПА) Програмата за прекугранична соработка со Грција, ЈП Комуналец Неготино во соработка со Општина Неготино и организаторот на настанот О3 Инвест, годинава го одбележуваат Светскиот ден на Водата и во Неготино.

Настанот предвидува организација на музички хепенинг и други уметнички креативни активности кои ќе се одржат на 22 март од 18:00 до 21:00 часот на Градскиот Плоштад во Општина Неготино.

Светскиот ден на водата, кој се одржува на 22 март секоја година, се фокусира на огромната важност на водата. Овогодинешната тема, „Не оставаме никој зад себе“, го адаптира централното ветување од Агендата за одржлив развој од 2030 година, која вели дека како што напредува одржливиот развој, сите треба да имаме бенефит.

Една од најважните цели на Агендата за одржлив развој е кристално јасна: вода за сите до 2030 година. По дефинција, тоа значи дека не оставаме никој зад себе. Но денес, милијарда луѓе сеуште живеат без вода – нивните домаќинства, училишта, работни места, фарми, и фабрики се борат да преживеат и да успеат. Маргинилизираните групи – жени, деца, бегалци, лицата со посебни потреби и многу други – се често занемарени и понекогаш дискриминирани во нивните обиди да дојдат до пристап до чиста вода која им е потребна.

Овој светски ден на вода, 22 март, се однесува на справување на кризата со водата со адресирање на причините зошто толку многу луѓе се занемарени.

На настанот ќе настапуваат следните групи:
1. Бонгас енд гитарс
2. Смиле
3. Бадасал
4. Епидемија
5. ДЈ Алекс

На овој ден ќе бидат промовирани трите графити кои се изработени од страна на познатиот артист Младен Трендевски, кои го симболизираат Светскиот ден на водата, како и моменталната состојба со недостиг на вода на светско ниво.

Ве покануваме да бидете дел од овој настан и заедно да го одбележиме овој ден.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Project: “Protection of the water resources by reducing the human environmental footprint“ (“wa-mbrella)In the frames of the project “Protection of the water resources by reducing the human environment footprint“ (“wa-mbrella), funded by EU (IPA) Program for Cross – Border Cooperation with Greece, PU Komunalec Negotino, in cooperation with the Municipality of Negotino and the organizer of the event O3 Invest, this year marks the World Water Day.

The event provides organization of musical happening and other artistic creative activities that will be held on March 22 from 6 pm to 9 pm at the City Square in the Municipality of Negotino.

The World Water Day that takes place on 22 march every year, focuses of the enormous importance of the water. The theme for World Water Day 2019 is ‘Leaving no one behind,’ which is the central promise of the 2030 Agenda for Sustainable Development: as sustainable development progresses, everyone must benefit.

One of the most important goals of the Agenda for Sustainable Development is crystal clear: water for all by 2030. By definition, this means leaving no one behind. But today, billions of people are still living without safe water – their households, schools, workplaces, farms and factories struggling to survive and thrive. Marginalized groups – women, children, refugees, disabled people and many others – are often overlooked, and sometimes face discrimination, as they try to access and manage the safe water they need.

This World Water Day, 22nd March, is about tackling the water crisis by addressing the reasons why so many people are being left behind.

The following groups will perform at the event:
1. Bongas and Guitars
2. Smile
3. Badassal
4. Epidemija
5. DJ Alex

On this day, the three graffiti that are created by the famous artist Mladen Trendevski will be promoted. They symbolize the World Water Day, as well as the current state of water shortage on a world level.

We invite you to be part of this event and together to mark this day!

ОДРЖАНА ВОВЕДНА СРЕДБА (KICK OFF MEETING) ВО АРИДЕА-ОПШТИНА АЛМОПИА ГРЦИЈА


Отвори линк...

Поништување на тендерска постапка


БР. 02-527/5-6

Документ за поништување (отвори)

Проект „wa-mbrella“:


ТД 2 02-527/5-6

Проект,,wa-mbrella,,

Согласно Одлуката од УО на ЈП,,Комуналец,, Неготино бр. 02-527/5 од 12.12.2018 ЈП,,Комуналец,, Неготино спроведува постапка за јавна набавка од УСЛУГИ за организирање на настан за Светскиот ден на водите на 22 Март 2019 за проектниот партнер 4 – ЈП,,Комуналец,,Неготино за проектот ,,wa-mbrella” ,,Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина” или“ Protection of the water resources by reducing the human environmental footprint” со Aкроним ,,wa-mbrella” согласно Договорот број wa-mbrella - CN1 - SO2.3 - SC031 од 02.04.2018 а во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА) Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА) Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia”,. ЈП,,Комуналец,, Неготино како ПП4 објавува ПОКАНА И ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА по ПРАГ 2018 а во врска со постапката ТД 1 02-527/5-6 која е во прилог на овој имеил .Истата е достапна во проектната канцеларија на ЈП ,,Комуналец,, Неготино од 7:00-15:00 часот, почнувајќи од 29.01.2019 година. Доколку сте заинтересирани истaта може да Ви биде пратена електронски или по пошта поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 12.02.2019 Вторник до 14.00 часот согласно инструкциите во тендерската документација.

ЈП ,,Комуналец,, Неготино како Партнер 4 , а во координација со Општина Неготино како Партнер 2 за проектот , тендерскaта документација ја доставува за објавување на http://www.jpknegotino.com.mk/ и на веб страната на општина Неготино http://www.negotino.gov.mk/.

Тендерска документација (превземи)

Поништување на тендерска постапка


БР. 02-527/5

Документ за поништување (отвори)

Проект „wa-mbrella“:


ТД 1 02-527/5

Проект,,wa-mbrella,,

Согласно Одлуката од УО на ЈП,,Комуналец,, Неготино бр. 02-527/5 од 12.12.2018 ЈП,,Комуналец,, Неготино спроведува постапка за јавна набавка од УСЛУГИ за организирање на настан за Светскиот ден на водите на 22 Март 2019 за проектниот партнер 4 – ЈП,,Комуналец,,Неготино за проектот ,,wa-mbrella” ,,Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина” или“ Protection of the water resources by reducing the human environmental footprint” со Aкроним ,,wa-mbrella” согласно Договорот број wa-mbrella - CN1 - SO2.3 - SC031 од 02.04.2018 а во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА) Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА) Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia”,. ЈП,,Комуналец,, Неготино како ПП4 објавува ПОКАНА И ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА по ПРАГ 2018 а во врска со постапката ТД 1 02-527/5 која е во прилог на овој имеил .Истата е достапна во проектната канцеларија на ЈП ,,Комуналец,, Неготино од 7:00-15:00 часот, почнувајќи од 26.12.2018 година.Доколку сте заинтересирани истaта може да Ви биде пратена електронски или по пошта поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 24.01.2019 четврток до 14.00 часот согласно инструкциите во тендерската документација.

ЈП ,,Комуналец,, Неготино како Партнер 4 , а во координација со Општина Неготино како Партнер 2 за проектот , тендерскaта документација ја доставува за објавување на http://www.negotino.gov.mk/ и на страната на Програмата: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

Тендерска документација (превземи)


Корисни линкови:

                                                            


                                 AДКОМ

            Здружение на комунални претпријатија            Општина Неготино          Влада на Република Македонија


Сите права задржани. ЈП „Комуналец“ - Неготино. Дизајн: Мегасофт Плус - Битола © 2014